Regulament concurs Facebook pentru Târgul de Turism Exact Travel

”2024 – Orizonturi noi: călătorii autentice în jurul lumii”

 

 

 

SECȚIUNEA  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Concursul Facebook ”2024 – Orizonturi noi: călătorii autentice în jurul lumii” (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de EXACT TOURS S.R.L cu sediul in Str. Ghiocei nr Sector 2, 020572 București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9951/1998, având cod fiscal RO 11149327 (denumită în continuare „Organizatorul” sau “Exact Travel”).

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de acest concurs si care participă la acest Concurs, în condițiile și cu respectarea prezentului Regulament (denumiți în continuare “Participanții”). Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea integrală a prevederilor prezentului Regulament și acordul Participanților la termenii și condițiile Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Concursul este desfășurat doar prin intermediul paginii oficiale de Facebook a Organizatorului (link-ul https://www.facebook.com/ExactTravelClub), pe întreaga Perioada de desfășurare a Concursului, astfel cum aceasta este reglementată de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura pe întreg teritoriul României, în mediul online al Organizatorului de pe pagina oficială de Facebook Exact Travel (link: https://www.facebook.com/ExactTravelClub ), începând cu data de 06.11.2023 ora 09:00 și până la data de 08.11.2023 ora 23:59 (denumită în continuare “Perioada de desfășurare a Concursului”) , participarea la Concurs fiind condiționată de îndeplinirea  prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA  3. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de desfășurare a Concursului este disponibil, în mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa https://exact.travel/regulament-concurs-targ-turism-2023/  și, totodată, (ii) poate fi solicitat, alături de orice alta lămurire, de către orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica marketing@exact-travel.ro sau la sediul Organizatorului menționat în secțiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, în atenția departamentului de marketing.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta și / sau întrerupe si / sau prelungi oricând desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte adiționale ce vor fi comunicate public.

 

SECȚIUNEA 4. PARTICIPANȚII

Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice care îndeplinesc condițiile menționate mai jos și doar în Perioada de desfășurare a Concursului .

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, rezidenți sau cu domiciliul în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minimă de 18 ani împlinită sau minorilor care au acordul expres al părinților/tutorelui pentru a participa la Concurs. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și rudele până la gradul 4 ai acestora.

Participanții trebuie să fie utilizatori ai platformei Facebook și să dețină un cont real pe platformă.

 

Pe lângă condițiile anterior menționate în prezenta secțiune a Regulamentului, Participanții trebuie să urmeze pașii:

Pas 1.    Vizitează pagina de Facebook – Exact Travel între 6 și 8 noiembrie 2023. (Link aici: https://www.facebook.com/ExactTravelClub )

 Pas 2.   Împărtășește într-un comentariu o experiență inedită trăită în destinații exotice – fie că este în Asia, America Latină, America de Nord, Africa sau Australia. Adaugă în comentariu și câteva fotografii din vacanța despre care ne povestești.

 Pas 3.    Confirmă prezența ta la evenimentul nostru online: ”Târg de Turism Exact Travel: Orizonturi noi în 2024: călătorii autentice în jurul lumii”. (Link aici: https://fb.me/e/3fuioRGFO)

 

Înscrierea în vederea participării la Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă si neechivocă de către persoana care îndeplinește in mod cumulativ condițiile menționate in prezentului Regulament. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea, respectarea și acceptarea integrală și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor prezentului Regulament de către Participanți.

Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al Participanților referitor la faptul că, dacă vor deveni câștigători, datele lor (imaginea lor așa cum este prezentată pe contul Facebook, numele utilizat pe Facebook, precum și orice alte informații publice de pe acel cont), numele, prenumele pot fi făcute publice si folosite pentru a face publică premierea și asocia cu marca acestuia și doar in legătura cu prezentul Concurs (notificare câștigător) si fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestuia.

Pentru ca o înscriere la Concurs să fie considerată valabilă și înregistrată de către Participanți, aceasta trebuie să  îndeplinească următoarele criterii:

  • să nu încalce prevederile prezentului Regulament;
  • să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care lezează integritatea unei persoane având la baza criterii discriminatorii ce țin de rasa, entitate, religie, orientare sexuala, sau grup politic, socio-economic; de asemenea, nu trebuie să conțină mesaje ilegale sau care să instige la violență;
  • să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate (altele decât cele ale Organizatorului) sau neînregistrate;
  • sa nu folosească materiale protejate de drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală;
  • să nu includă date cu caracter personal aparținând altor persoane;

Participanții care vor face trimitere la pagina de Facebook a Organizatorului sau vor posta comentarii care nu îndeplinesc criteriile de mai sus, vor fi descalificați și nu vor fi luați in considerare în vederea extragerii sau a desemnării Participanților câștigători. Organizatorul are dreptul, dar nu si obligația, de a șterge sau modifica orice comentariu care nu îndeplinește criteriile menționate mai sus.

 

SECȚIUNEA  5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul constă în oferirea ca premiu a unei reduceri comerciale de 300 Euro la rezervarea oricărui program organizat de agenția de turism tur-operatoare Exact Tours SRL și publicat pe website-ul exact.travel, în limita locurilor disponibile, pentru un Participant (persoana care va îndeplini în mod cumulativ condițiile prevăzute la SECȚIUNEA  4) declarat câștigător al Concursului, în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni.

Extragerea câștigătorului Concursului va avea loc după expirarea Perioadei de desfășurare a Concursului și se va realiza cu ajutorul unei aplicații de profil (link: https://commentpicker.com/). Câștigătorul Concursului va fi extras exclusiv dintre persoanele care însumează  condițiile prevăzute de SECȚIUNEA  4 din prezentul Regulament.

Câștigătorul Concursului va fi anunțat de către Organizator exclusiv pe pagina oficială de Facebook Exact Travel  (link: https://www.facebook.com/ExactTravelClub), printr-o postare specială și reply la comentariul de înscriere în concurs a Participantului extras.

Câștigătorul are 24 de ore la dispoziție să contacteze Organizatorul pe pagina Facebook Exact Travel pentru confirmarea primirii premiului.

Organizatorul poate fi contactat  în acest sens și la telefon: 021 312 30 45 / 021 312 30 46 sau la email: marketing@exact-travel.ro.

În cazul neprezentării în termenul ante-menționat, Participantul declarat câștigător pierde dreptul de a beneficia de premiul concursului, iar Organizatorul va repeta extragerea și va anunța noul câștigător.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizatorul menționează faptul că Participantul declarat câștigător nu poate opta pentru primirea premiului său în bani sau cu înlocuirea sa cu alte premii, după cum nu este permisă, în nici o situație, cedarea către terți a dreptului la premiul câștigat.

 

 

SECȚIUNEA  6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Exact Tours SRL, in calitate de operator de date, urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile si legislația privind protecția datelor cu caracter personal, in particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul privind protecția datelor”).

În desfășurarea prezentului Concurs, Exact Tours SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal necesare pentru verificarea eligibilității dumneavoastră ca Participant la Concurs, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament (SECȚIUNEA  4), respectiv: numele contului de Facebook a participantului, poza profilului Facebook (ii) date necesare pentru înregistrarea Câștigătorului: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon, (iii) date necesare declarării câștigului si plății impozitului către organele abilitate: nume, prenume și data de naștere. În măsura în care doriți să primiți prealabil extragerii câștigătorilor informații punctuale despre instrumentul folosit pentru desfășurarea extragerii, va rugam să vă adresați cu o solicitare in acest sens pe adresa de email menționată mai jos. Persoanele vizate sunt eligibile sa acceseze Concursul desfășurat exclusiv online pe pagina oficială de Facebook Exact Travel, exclusiv prin îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din prezentul Regulament.

Dacă doriți să aflați mai multe informații privind prelucrările efectuate de furnizorul ce pune la dispoziție modalitatea de extragere a câștigătorului (https://commentpicker.com/) te rugăm să consulți politica lor de confidențialitate (https://commentpicker.com/privacy-policy.php/ ) înainte de a deveni participant la concurs.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Exact Tours SRL si nu vor fi furnizate către alți terți in afara celor menționați in prezentul document. In măsura in care este necesar să comunicăm datele cu caracter personal către terți, alții decât cei menționați în prezentul document, vă vom informa în prealabil.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor menționate, Exact Tours SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada necesara realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfășurare a Concursului, de efectuare a statisticilor interne, derularea contractului de prestare servicii turistice care face obiectul premiului acordat prin prezentul concurs), precum si pe durata prevăzută de lege (obligații legale). După încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Exact Tours SRL pe durata de timp prevăzută in procedurile interne Exact Tours SRL si/ sau vor fi distruse.

Prin participarea dumneavoastră la Concurs, declarați ca ați citit si ați înțeles conținutul Notei de informare de mai sus privind modul în care vă vor fi prelucrate datele cu caracter personal și drepturile de care beneficiați potrivit legii.

 

SECȚIUNEA  7. LITIGII. RECLAMATII

Eventualele litigii apărute intre Organizator si Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate in instanțele judecătorești române competente din municipiul București, potrivit legii române.

Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la SECȚIUNEA  1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa marketing@exact-travel.ro.

 

SECȚIUNEA  8. ALTE CLAUZE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către Participanții declarați câștigători in conformitate cu dispozițiile in vigoare. Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantului declarat câștigător.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica si / sau completa oricând termenii si condițiile prezentei Concursului, precum si dreptul de a suspenda, întrerupe si/sau prelungi oricând desfășurarea Concursului, urmând ca aceste modificări sa intre in vigoare numai după aducerea la cunoștința publicului prin modalitățile reglementate de SECȚIUNEA  3 din Regulament.

image description

Un altfel de turism

Voiajele noastre dau atenție amănuntelor, creăm experiențe și călătorii din care rămân imagini și amintiri adevărate, nu locuri “bifate”.

image description

Turism respectuos

“Ce ție nu-ți place altuia nu-i face”. Noi am răsucit proverbul și propunem ce ne-ar plăcea nouă. Cu mult respect față de oameni, de obiceiuri, de mediu.

image description

Misiune & Valori

Misiunea, una singură: să vă organizăm o călătorie minunată în locul pe care il visați. Ca valori, ne place să gândim că am atins un nivel înalt de calitate, responsabilitate și eficiență. Dar preferăm să ni le confirme clienții noștri.

Unde ne găsiți

Exact Travel

Marcă a S.C. Exact Tours S.R.L.

Adresă: Str. Ghiocei 2 (intrare din Str. Dogarilor), Sector 2, 020572, București
Email: office@exact-travel.ro

Date fiscale:

C.I.F: RO 11149327
Nr. Reg. Com.: J40/9951/1998
Capital Social: 45.000 RON

Licența de Turism: 1333

EXPERIENȚE
95%
ORIGINALITATE
90%
RESPONSABILITATE
100%
PROFESIONALISM
100%
Exact

Croim călătoriile pe tiparul dumneavoastră

Timp

Călătoriile noastre vă dau și timp de reflexie

Local

Folosim mai ales contacte locale, nu globale

Valori

Sunteți în centrul atenției noastre

Inovație

Suntem creativi și originali

Ecologie

Mediul reprezintă viitorul, avem grijă

Istoric

De peste 20 de ani șlefuim călătorii ca pe niște pietre prețioase

Încotro?

Aprecierile dumneavoastră ne motivează să mergem mai departe

Partenerii noștri